KWR rapport - KWR 02.095

Beleidsonderbouwende monitoring huishoudwater. Onderzoek naar de kwaliteit van huishoudwater en effecten van het gebruik op het milieu en de klant

Rapporten

Vanaf het midden van de negentiger jaren ontstonden in het kader van het duurzaam waterbeheer en -gebruik ideeën over de aanleg van een tweede leidingnet voor de levering van een andere waterkwaliteit dan drinkwater aan huishoudens. Dit huishoudwater zou bestemd zijn voor toepassingen als toiletspoeling, wasmachine en buitenkraan. Het drinkwater in Nederland is van hoge kwaliteit. Daar waar oppervlaktewater als grondstof voor drinkwater wordt gebruikt vereist het bereiken van die kwaliteit een intensieve zuivering. Op plaatsen waar grondwater wordt gebruikt voor de drinkwaterproductie is de zuivering vaak minder intensief maar leidt de grondwateronttrekking soms tot verdroging en schade aan de natuur en landbouw. In beide situaties ligt het voor de hand het ‘kostbare’ drinkwater uitsluitend te gebruiken voor die toepassingen waarvoor de kwaliteit een absolute vereiste is en niet bijvoorbeeld voor het doorspoelen van het toilet.
Op basis van deze visie zijn bij veel woningbouwprojecten initiatieven gestart waarbij de mogelijkheden zijn onderzocht voor de aanleg van een tweede distributienet voor een andere kwaliteit water dan drinkwater. Een aantal initiatieven heeft daadwerkelijk geleid tot de aanleg van een dubbel leidingwaternet en de levering van huishoudwater èn drinkwater aan gebonden klanten.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?