KWR rapport - PCD 1-1 2024 (juni 2024)

Hygienecode Drinkwater - Deel 1: Algemeen

Rapporten

Dit is de derde editie van deze praktijkcode. De tweede editie [36] vormde daarvoor het uitgangspunt. Door de begeleidende projectgroep is bij de herziening de volledige tekst van die tweede editie doorgenomen en kritisch tegen het licht gehouden met als opbrengst dat waar nodig ‘de puntjes op de i zijn gezet’, zowel inhoudelijk als redactioneel. De volgende belangrijkste wijzigingen worden genoemd.
• De vigerende Europese en nationale wet- en regelgeving op het gebied van drinkwater inclusief risicobeoordeling en -beheer van het ‘watervoorzieningssysteem’, en biociden.
• De toekomstige Europese systematiek voor de toepassing van materialen en daarop gebaseerde producten in contact met voor de menselijke consumptie bestemd water als uitwerking van Artikel 11 van de vigerende Europese Drinkwaterrichtlijn.
• Een beschrijving van ‘middelen’ naast materialen en chemicaliën en daarop gebaseerde producten in contactmet (drink)water.
• Een verwijzing voor in de drinkwatersector toegepaste chemicaliën naar de (nieuwe) praktijkcode PCD 17.
• Hoofdstuk 6 ‘Opleiding’ is beperkt tot een algemene beschrijving. Voor hygiënisch werken in de zuivering en aan de drinkwaterinfrastructuur wordt nu uitsluitend verwezen naar de praktijkcodes PCD 1-3 respectievelijk PCD 1-4.
• Diverse onderdelen van de bijlage over indicatororganismen zijn bijgesteld.
• In aansluiting op de vigerende Europese Drinkwaterrichtlijn is in de Nederlandse publiekrechtelijke regelgeving voor drinkwater de parameter ‘enterococcen’ vervangen door ‘intestinale enterococcen’ (zie Tabel I ‘Microbiologische parameters’ van Bijlage A van het Drinkwaterbesluit. Die wijziging is ook in deze editie van de praktijkcode PCD 1-1 doorgevoerd. Zie verder Bijlage III van deze praktijkcode. In België dienen enterococcen te worden bepaald conform de methode volgens de mondiale norm NEN-EN-ISO
7899-2 ‘Water quality – Detection and enumeration of intestinal enterococci – Part 2: Membrane filtration method’. Deze norm is in Nederland gepubliceerd onder de titel ‘Water – Detectie en telling van enterococcen – Deel 2: Membraanfiltratiemethode’ (zie hier, ‘intestinale’ in de titel van de norm is in Nederland dus niet overgenomen).
• De leerdoelen op het gebied van hygiënisch werken (algemeen) van opleidingsinstituut Wateropleidingen zijn toegevoegd.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?