BTO rapport - BTO 2024.015

Inzicht in het watersysteem door toepassing van een systeemmodel

Rapporten

Om goed om te gaan met de gevolgen van klimaatverandering en toenemend watergebruik zijn in Nederland ingrijpende maatregelen in het watersysteem nodig. Om de effecten van deze maatregelen te kunnen inschatten, kan een nieuw ontwikkeld systeemdynamisch model worden gebruikt, waarin zowel het hydrologische als het antropogene systeem en de interacties tussen deze deelsystemen worden meegenomen. Het systeemdynamisch model ‘de Watersysteemverkenner’ is toegepast voor een gebied op de zuidelijke hoge zandgronden om de effecten van verschillende interventies tegen droogteproblematiek in beeld te brengen. De resultaten laten zien dat de effecten van maatregelen kunnen verschillen als gevolg van omgevingskenmerken en onderstrepen dat systeembegrip belangrijk is bij de keuze voor maatregelen. De Watersysteemverkenner kan snel inzicht geven in het watersysteem en de interacties, ook al heeft het model beperkingen als relatief grote vereenvoudigingen en is het nog niet gevalideerd. Verdere ontwikkeling en toetsing is gewenst om de Watersysteemverkenner te kunnen inzetten bij verdere verkenningen naar maatregelen in watersystemen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?