Peer review artikel

Biomonitoring met duinmossen - Hoge stikstofgehaltes duiden op overbelasting door depositie (Biomonitoring with dune mosses. High nitrogen levels indicate overload from deposition)

Artikelen

“Natuurgebieden hebben al decennialang te maken met eutrofiëring en verzuring, veroorzaakt door een hoge atmosferische stikstofdepositie. In een groot deel van het stikstofgevoelige areaal van Nederlandse Natura 2000-gebieden worden kritische depostiewaarden voor stikstof nog altijd overschreden. Het probleem is moeilijk op te lossen vanwege de diffuse aard van emissies en bronnen. In dit artikel bespreken we de huidige stikstofbelasting in droge duingraslanden in relatie tot kritische depositiewaarden.”

“This study examined the influence of nitrogen loads on dune grassland ecosystems by measuring nitrogen levels in mosses and lichens. Moss samples in Dutch and other Northwest European dune areas were collected in a range from relatively low to relatively high nitrogen deposition.”

(Citaat: Geurts, J.J.M., Aggenbach, C.J.S., Remke, E.S., et.al. – Biomonitoring met duinmossen – Hoge stikstofgehaltes duiden op overbelasting door depositie – Landschap 24(2024)1, p. 12-21)

© 2024 Werkgemeenschap Landschapsecologisch Onderzoek. © Copyright 2024 Elsevier B.V., All rights reserved.

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?