Vakblad artikel

ROND water - WiCE-magazine over water in de circulaire economie

Artikelen

Voorwoord WiCE Magazine: “Leven in een delta vraagt continu aanpassen aan het water om overstroming, wateroverlast of -tekort te voorkomen. Eeuwenlang heeft Nederland dat succesvol gedaan door technische maatregelen zoals dijken en gemalen. Dat heeft ons veel welvaart gebracht maar we moeten constateren dat die technische aanpak piept en kraakt. Je kan het bodem en watersysteem niet ongelimiteerd aanpassen om gewenst landgebruik mogelijk te maken, zeker niet met een sterk veranderend klimaat.
De intensieve ontwatering van veengebieden of zandgronden ten behoeve van de landbouw heeft die gebieden tegelijkertijd kwetsbaar gemaakt voor droogte en overlast. De natuurlijke sponswerking is verstoord en dat is niet oplosbaar met techniek maar vergt aanpassing van landgebruik en herstel van de natuurlijke waterbalans. Dat soort stappen kan je niet maken in de vertrouwde technische waterwereld en vraagt samenwerking met andere partners en oog voor bredere maatschappelijke belangen. Om de samenwerking voor de uitdagingen van klimaatverandering vorm te geven werken we sinds 2012 in Nederland samen in het wettelijke geborgde deltaprogramma waar ik als deltacommissaris sinds eind 2023 regie op mag voeren. Sinds de start van het deltaprogramma zien we dat de focus op techniek en optimalisatie geleidelijk aan verbreed wordt naar transities met maatschappelijke impact.
Diezelfde beweging maakt ook de drinkwaterwinning en WiCE geeft daarbij waardevolle ondersteuning. De drinkwaterwinning en -levering staat in Nederland op een ongeƫvenaard hoog niveau maar komt steeds meer onder druk. Dat daagt uit tot technische ontwikkelingen en innovaties waarbij het deltaprogramma ook bijdraagt, bijvoorbeeld bij de brakwaterwinning in de Wassenaarse duinen of bij het benutten van gezuiverd afvalwater. Tegelijkertijd merken we dat dat niet volstaat. Besparing is onvermijdelijk en dat vraagt een gedragswijziging bij burgers en bedrijven. Bestaande en nieuwe bronnen vragen brede afwegingen die andere functies raken. Grondwateronttrekkingen moeten in (water)balans zijn met natuur, duurzame landbouw en geen bodemdaling veroorzaken. Dat kan alleen vanuit een benadering vanuit brede coalities en de bereidheid scherpe keuzen te maken om de zoetwatervoorziening ook op lange termijn zeker te stellen. De benadering van WiCE levert bouwstenen, onderbouwing en de bewustwording die onmisbaar zijn bij deze transities. Dit magazine geeft daar inspirerende illustraties van en voorbeelden van samenwerking die smaken naar meer.
Co Verdaas – Deltacommissaris Nationaal Deltaprogramma”

(Citaat: Voorwoord Co Verdaas – Deltacommissaris Nationaal Deltaprogramma – ROND water – WiCE-magazine over water in de circulaire economie (2024)1, 21p.)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?