KWR rapport - KWR 2023.062

Effect van waterbesparing in stedelijk gebied op het regionale watersysteem. Casus SUPERLOCAL

Rapporten

Waterbesparing, hergebruik en het afkoppelen van hemelwater in stedelijk gebied kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het verlichten van de druk op de zoetwatervoorziening. De laatste jaren zijn op lokale schaal diverse waterbesparende initiatieven opgestart, zoals het concept SUPERLOCAL in Kerkrade. We hebben met verschillende methoden onderzocht wat het effect is op het regionale watersysteem wanneer dit concept op grote schaal wordt toegepast. Toepassing van SUPERLOCAL kan leiden tot een lagere netto druk op het grondwatersysteem en geringere fluctuatie in de oppervlaktewaterafvoer. Sankey-diagrammen geven een eerste indruk van de globale effecten van waterbesparingsmaatregelen, maar bieden geen inzicht in eventuele wisselwerkingen in het watersysteem. Aanvullende systeemmodellering laat zien dat het precieze effect van maatregelen op het watersysteem sterk afhankelijk is van gebiedskenmerken, gekozen randvoorwaarden en de interactie tussen grond- en oppervlaktewater. Kenmerken van bijvoorbeeld het systeem van ontwatering en afwatering (systeemweerstand) hebben grote invloed op de omvang van de effecten bij toepassing van SUPERLOCAL. De hier gepresenteerde aanpak kan snel inzichten bieden, maar is relatief grof. Bij de keuze voor specifieke maatregelen blijven gedetailleerde ruimtelijke simulaties noodzakelijk.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?