KWR rapport - KWR 2023.120

Waterkwaliteitseffecten bij en monitoring van HTO systemen. Synthese en update op basis van de monitoring bij HTO Middenmeer

Rapporten

Dit rapport bevat de analyse van de gegevens uit de grondwaterkwaliteitsmonitoring die is uitgevoerd bij het HTO-systeem van Ennatuurlijk Aardwarmte (voormalig ECW Energy) in Middenmeer – het enige operationele HTO-systeem boven de 50°C in Nederland. Dit systeem is nu ruim 2 jaar operationeel, en bestaat uit een monitoringsput, een warme (ofwel hete) bron en een koude (ofwel lauwe) bron. Alle drie deze putten zijn gedurende de operationele fase herhaaldelijk bemonsterd, alsmede voorafgaand aan ingebruikname. De verzamelde monsters zijn uitgebreid geanalyseerd op zowel chemische als microbiologische parameters. Deze resultaten uit de praktijk hebben een verbeterd inzicht opgeleverd in de effecten van de HTO op de grondwaterkwaliteit, de beïnvloedende factoren en de aandachtspunten bij de bepaling daarvan.
Uit de referentiemetingen voorafgaand aan ingebruikname blijkt dat het aanleggen van de putten voor het HTO systeem de initiële grondwatersamenstelling significant beïnvloedt heeft. Ten eerste door het indringen van zoet werkwater (alleen in de monitoringsput) en boorspoelingsadditieven (in alle drie de putten) tijdens het boren, maar vervolgens ook door lekkage vanuit de onderliggende nog zoutere watervoerende laag door een lekke monitoringsbuis. In toekomstige projecten verdient het voorkomen van deze effecten extra aandacht, omdat het de bepaling van latere effecten veroorzaakt door het HTO systeem bemoeilijkt. De meest betrouwbare meting voor het bepalen van de geochemische nulsituatie in de opslaglaag was uiteindelijk de meting van de ‘koude’ bron tijdens het laden van de eerste cyclus. Op dat moment is daar alleen nog veel grondwater uit onttrokken en de beïnvloeding door het boorproces was dus maximaal weggeëbd. Uit deze meting bleek dat het grondwater in het opslagpakket, gelegen op een diepte van 360-383 m-mv, van nature zout is met een chloridegehalte van rond de 11 g/l.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?