BTO rapport - BTO 2023.065

Klimaateffecten op drinkwaterwinningen

Rapporten

De Nederlandse en Vlaamse drinkwaterbedrijven zijn op zoek naar mogelijkheden om hun bestaande winningen te behouden en uit te breiden met nieuwe (alternatieve) waterbronnen. De toenemende watervraag, de effecten van de droge jaren 2018-2020 die zich vertalen in meer waterschaarste en de continue druk op de ondergrond en omgeving en daarmee de waterkwaliteit van bronnen, zorgen ervoor dat het steeds lastiger wordt te voorzien in drinkwater uit grondwatersystemen. Ook voor oppervlaktewaterwinningen geldt dat er uitdagingen zijn, zoals frequentere innamestops wanneer de oppervlaktewaterkwaliteit niet toereikend is, bijvoorbeeld door lage afvoer. Verwacht wordt dat klimaatverandering effect zal hebben op deze uitdagingen en vermoedelijk ook voor nieuwe uitdagingen zal zorgen. Een deel van deze uitdagingen ligt voor de hand, of is relatief goed bekend bij drinkwaterbedrijven die al langer met het betreffende type bron werken. Andere uitdagingen zijn mogelijk minder bekend, bijvoorbeeld wanneer deze pas in recent onderzoek naar voren zijn gekomen of te maken hebben met meer indirecte gevolgen van klimaatverandering.
Voor alle drinkwaterbedrijven is het van belang om rekening te houden met de mogelijke uitdagingen waar klimaatverandering voor verschillende typen bronnen toe kan leiden en de handelingsruimte die zij op dit gebied hebben in beeld te hebben. Voor drinkwaterbedrijven die een nieuw type bron overwegen is deze kennis in het bijzonder van belang, zodat dit meegenomen kan worden in de (strategische) afwegingen rondom bronkeuze en de eventuele inzet van maatregelen.
Om bovenstaande uitdagingen in beeld te brengen, is door Vitens initiatief genomen voor het Bedrijfsonderzoek Klimaateffecten op Winningen. In de begeleidingsgroep van dit project zijn ook de drinkwaterbedrijven Dunea, WMD, PWN, Waternet, WML en Evides betrokken. Daarnaast zijn Brabant Water, Oasen en RIWA betrokken geweest bij bijeenkomsten en/of interviews.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?