Vakblad artikel

Bodem en water belangrijk voor opbrengst natte teelten

Artikelen

“Natte teelten, zoals lisdodde, riet en meerjarige wilde rijst, kunnen bijdragen aan meerdere doelstellingen in veenweidegebieden: het verminderen van bodemdaling en broeikasgasemissies, het verbeteren van de waterkwaliteit, meer ruimte geven voor biodiversiteit en verdiensten leveren uit ecosysteemdiensten en biomassaproductie. Lisdodde en riet worden al ingezet in de biobased bouw. Maar hoeveel biomassa levert een hectare lisdodde of riet op? En welke factoren zijn daarin bepalend? Het eerste jaar onderzoek
op acht locaties wijst uit dat gesteldheid van bodem en water in ieder geval belangrijke factoren zijn.”

(Citaat: Pijlman, J., Stigter, J. de, Thissen, W., et.al. – Bodem en water belangrijk voor opbrengst natte teelten – V-Focus (2023)5, p. 12-16)

Heeft u een vraag over deze publicatie?