KWR rapport - PCD 5-2023 (september 2023)

De toepassing van leidingmaterialen in met organische stoffen verontreinigde bodems. Permeatie

Rapporten

Het voorliggende document is de zevende editie van deze praktijkcode. De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de zesde editie daarvan [41] zijn als volgt.
– Aan hoofdstuk 6 is een paragraaf toegevoegd met betrekking tot (de omgang met) gedumpt en geloosd drugsafval, en de risico’s daarvan voor het leidingnet en de kwaliteit van het daarin aanwezige drinkwater als gevolg van aantasting en/of permeatie. – Een korte toelichting bij de berekening van risicogrenswaarden in subparagraaf 4.5.2 ‘Polyetheen (PE)’ is
toegevoegd. – De relevante wet- en regelgeving (op het gebied van drinkwater) is geactualiseerd.
Deze praktijkcode is er op gericht om in situaties van bodemverontreiniging kwalitatief en semi-kwantitatief vast te kunnen stellen of er in het geval van bestaande leidingen kans is op een negatief effect op de drinkwaterkwaliteit als gevolg van permeatie van organische stoffen door leidingmaterialen. Verder kan het document worden gehanteerd bij de keuze van materialen voor nieuw aan te leggen leidingen voor het transport- en/of de distributie van drinkwater in gebieden waar sprake is van een kans op bodemverontreiniging.
Deze praktijkcode is uitsluitend gericht op het aspect permeatie van organische stoffen. De gegevens in dit document kunnen worden gehanteerd als input ten behoeve van een multicriteria-analyse. Er is naar gestreefd het overzicht zo veel mogelijk compleet te maken door alle voor permeatie gecertificeerde leidingsystemen of onderdelen daarvan hierbij te betrekken.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?