KWR rapport - KWR 2023.014

Impactanalyse adviezen legionella-regelgeving op de warmtetransitie van woningen

Rapporten

“In de energietransitie komt steeds meer aandacht voor (zeer) lagetemperatuur-warmtesystemen voor ruimteverwarming in woningen en utiliteitsgebouwen. Bij dergelijke warmtesystemen is de bereiding van warm tapwater een belangrijk aandachtspunt omdat de huidige normering uitgaat van hogere warmtapwater-temperaturen van 55 tot 60 °C (afhankelijk van het type installatie). Daarnaast is in 2021 door Berenschot in samenwerking met KWR de legionellaregelgeving geëvalueerd (Berenschot en KWR, 2021) en zijn adviezen opgesteld om die regelgeving aan te passen en daarmee beter te laten aansluiten bij de actuele stand van de wetenschap. De vraag is wat de impact van de adviezen uit het Berenschot/ KWR-rapport is op de toepassing van duurzame systemen voor warm tapwater en het energiegebruik van duurzame woningen. Dit rapport is bedoeld om op deze vraag antwoord te geven.
In de kamerbrief van 16 november 2021 geeft de minister van IenW aan een aantal adviezen uit het Berenschot/ KWR-rapport over te nemen. Daarnaast kondigt de minister in deze brief aan vervolgonderzoek te willen laten doen. Dit betreft onder andere een “onderzoek naar de onderbouwing, uitvoerbaarheid en effecten van het advies van Berenschot-KWR voor wat betreft woninginstallaties”, onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van BZK. In hoeverre de in onderhavig rapport beschreven impact ook reëel is valt pas te zeggen wanneer de minister een definitief besluit genomen heeft over de adviezen van Berenschot/ KWR inzake woninginstallaties.”

(Citaat: Moerman, A., Oesterholt, F.I.H.M. – Impactanalyse adviezen legionella-regelgeving op de warmtetransitie van woningen – KWR 2023.014 (2023) – zie ook: https://topsectorenergie.nl/nl/kennisbank/kennisdossier-legionella-in-de-energietransitie/ )

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?