KWR rapport - KWR 2023.024

Klimaatadaptatie in de praktijk: Een toepassing van de Waterwijzer Natuur op stroomgebied Chaamse Beken

Rapporten

Deze studie laat zien hoe de Waterwijzer Natuur (WWN) kan worden ingezet bij toekomstverkenningen voor een stroomgebied, om te bepalen hoe bijvoorbeeld klimaatverandering of verandering in waterhuishouding doorwerkt op potenties voor natuur. De WWN is een instrument waarmee kan worden bepaald wat de effecten zijn van waterbeheer, klimaatverandering en/of stikstofdepositie op terrestrische vegetatie. Hiermee kan de WWN gebruikt worden in gebiedsstudies om te bepalen in welke mate regionale maatregelen bijdrage aan het behalen van natuurdoelen. Om de werking van de WWN te illustreren, is deze toegepast op het stroomgebied van de Chaamse Beken. Hierbij is inzichtelijk gemaakt hoe veranderingen in waterhuishouding en klimaat doorwerken op natuur.
Het Waternood instrumentarium (onderdeel van de Waterwijzer Natuur) is ingezet om te toetsen of en waar natuurdoelen worden gehaald bij de huidige waterhuishouding. Voor de casus Chaamse Beken wordt hierbij gebruik gemaakt van de provinciale ambitiekaart met beheertypen. De ecotoopgroepen uit de resultaten van Waternood zijn doorvertaald naar beheertypen om een vergelijking met de ambitiekaart mogelijk te maken. Hieruit komt naar voren dat voor grote delen van het gebied de hydrologische randvoorwaarden dusdanig zijn dat de natuurambities met meer dan 80% gerealiseerd kunnen worden. Er zijn echter enkele locaties waar de waterhuishouding te droog is voor de doelbeheertypen. Het gaat hierbij om beheertypen met hoge natuurwaarde: Vochtige heide (N06.04), Zwak gebufferde vennen (N06.05) en Zure vennen en hoogveenvennen (N06.06).

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?