BTO rapport - BTO 2023.006

Verbinding verbroken: storingsanalyse en veldonderzoek van gefaalde verbindingen

Rapporten

In vervangingsprogramma’s van distributieleidingen gaat veel geld om. Initiatie van dit soort programma’s wordt voor een deel bepaald door de conditie van de leidingen en voor een deel door de externe ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld ingrepen in de omgeving als gevolg van aanpassingen aan of vervanging van andere ondergrondse infrastructuur. Met de komende ontwikkelingen in de stedelijke voorzieningen, denk aan de vervanging en uitbreiding van het elektriciteitsnet, aanpassing van de riolering, aanleg collectieve warmtesystemen en mogelijk het verwijderen van gasleidingen, wordt het belangrijker om een goede inschatting te kunnen maken of de drinkwaterleidingen ook ‘mee-gaan’. Daarnaast zal de autonome vervangingsopgave ook vragen om een goede prioritering van vervanging.
De conditie van de leiding speelt een belangrijke rol bij de uiteindelijke beslissing om wel of niet te vervangen. Onderzoek naar de conditie van de leiding is voornamelijk gericht op het bepalen van de kwaliteit van het materiaal. Storingsgegevens, inspectie en observatie van omgevingsfactoren vormen de kern van de conditiebepaling van de leiding. Voorspellen van het verloop van de conditie middels modellen en kennissystemen zijn de bouwstenen voor een lange termijn vervangingsprogramma.
Het leidingsysteem bestaat echter uit meer elementen dan alleen de leidingen. De appendages als afsluiters en brandkranen, afsluiters, verbindingsstukken en aanboringen zijn extra elementen die een onderdeel vormen van het transport- en distributiesysteem. De verbindingen tussen de leidingdelen onderling en tussen de appendages en de leidingen zijn ook elementen die aanleiding kunnen zijn voor het falen van een leiding en daarmee een onderdeel van de conditie vormen.

Heeft u een vraag over deze publicatie?