BTO rapport - BTO 2022.079

Backcasting vanaf klimaatneutrale assets in 2050

Rapporten

Nederland en Vlaanderen worden geconfronteerd met enorme en accumulerende duurzaamheidsopgaves. Om deze opgaves het hoofd te bieden zijn transities nodig. Er is een grote behoefte aan kennis en (systeem)innovaties om de beoogde duurzaamheidstransities breed uit te rollen en te versnellen. De oplossingen moeten zowel (wetenschappelijk) gedegen als breed gedragen zijn. Om uitdagingen als klimaatverandering (o.m. bodemdaling, droogte, hitte, wateroverlast), biodiversiteitsbehoud (o.m. het stikstofdossier, het Kaderrichtlijnwater) en de transitie naar een circulaire economie vorm te geven, zijn op zowel Europees1 als nationaal niveau vergaande ambities uitgesproken voor wat betreft de energietransitie, en klimaatneutraliteit (o.m. uitgedrukt in CO2- equivalenten) in het bijzonder.
De energietransitie bevat verschillende doelen. Diverse termen en begrippen worden gebruikt om te beschrijven hoe het verminderen van broeikasgasemissies de klimaatverandering moet beperken (bijv. klimaatneutraal, CO2- arm, koolstofarm, energieneutraal, en klimaatneutraliteit). Concreet is het doel in Nederland om broeikasgasemissies (CO2-equivalenten) in 2050 landelijk met 80 tot 95% te verminderen ten opzichte van 19902. Ook in Belgiƫ gaat het om een verlaging van de uitstoot van broeikasgassen op Belgisch grondgebied met 80 tot 95 % ten opzichte van 1990.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?