BTO rapport

De tijd dringt - Stikstofaanpak drinkwaterbronnen urgenter dan ooit - Factsheet 1-4 (april 2023)

Rapporten

“Nitraat bedreigt de grondwaterkwaliteit – Om gewassen maximaal te laten groeien wordt stikstof als kunstmest en dierlijke mest op de bodem gebracht. Een deel van de stikstof wordt door de wortels van gewassen opgenomen en via de oogst afgevoerd. Het restant spoelt grotendeels als nitraat uit naar het grondwater. Dit tast de kwaliteit van grondwater voor drinkwaterproductie aan. Voor drinkwaterproductie uit oppervlaktewater is stikstof niet relevant.
Kaderrichtlijn Water (KRW) – De KRW schrijft voor dat uiterlijk in 2027 de kwaliteit van oppervlaktewater en grondwater op orde moet zijn. Voor nitraat in grondwater geldt de norm van 50 mg/liter als bovengrens. Nederland is verplicht om (grond)water dat bestemd is voor drinkwaterproductie zodanig te beschermen dat de kwaliteit ervan niet achteruitgaat én de zuiveringsinspanning voor de productie van drinkwater vermindert. De Nitraatrichtlijn heeft tot doel om verontreiniging van grond- en oppervlaktewater met nitraat uit agrarische bronnen te verminderen. Dit is een continue verplichting, de richtlijn heeft geen einddatum. De maatregelen om dit te bereiken zijn verplicht volgens artikel 11 KRW.”

(Citaat: A.H. van Loon – De tijd dringt – Stikstofaanpak drinkwaterbronnen urgenter dan ooit – Factsheet 1-4 (april 2023))

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?