BTO rapport

De tijd dringt - Opkomende stoffen steeds vaker probleem voor kwaliteit drinkwaterbronnen - Factsheet 2-4 (A4 - juni 2023)

Rapporten

“Grond- en oppervlaktewaterkwaliteit verslechteren – Regelmatig stoppen waterbedrijven de inname van rivierwater uit Maas en Rijn omdat de oppervlakte-waterkwaliteit onvoldoende is. Dit komt door ‘opkomende stoff en’: onbekende, niet (wettelijk)
genormeerde stoffen waarvan de schadelijkheid nog niet (volledig) is vastgesteld (zoals GenX). Ook in grondwater worden opkomende stoffen gevonden. Het drinkwater voldoet aan de norm en, maar als verbetering van de bronnen uitblijf zal het produceren van drinkwater een steeds grotere zuiveringsinspanning vergen.
Kaderrichtlijn Water (KRW) – Volgens de KRW moet uiterlijk in 2027 de kwaliteit van oppervlakte- en grondwater op orde zijn. Nederland is verplicht om water dat bestemd is voor drinkwaterproductie te bescherm en zodat de kwaliteit niet verslechtert én de zuiveringsinspanning vermindert. Besluit kwaliteitseisen en monitoring water en het Protocol monitoring en toetsing drinkwaterbronnen KRW stellen specifieke eisen aan de kwaliteit en de monitoring van drinkwaterbronnen. Nieuwe, opkomende stoffen die de drinkwatervoorziening kunnen bedreigen, worden gemonitord. Om tijdig adequate maatregelen te kunnen nemen, geldt voor monitoring een ‘early warning’ signaleringswaarde van 0,1 m icrogram per liter (µg/L) als start voor extra onderzoek. Ondanks alle Europese en Nederlandse maatregelen zien we dat de zuiveringsinspanning stijgt.”

(Citaat: I. van Driezum – De tijd dringt – Opkomende stoffen steeds vaker probleem voor kwaliteit drinkwaterbronnen – Factsheet 2-4 (juni 2023))

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?