KWR rapport - KWR 2023.010

WarmingUP - Effecten van aquathermie op microbiologische drinkwaterkwaliteit (Deel 1)

Rapporten

Om te komen tot een duurzame warmtevoorziening zijn alle beschikbare bronnen in Nederland nodig. Ook drinkwaterbedrijven worden daarom steeds vaker benaderd met de vraag of zij warmte of koelcapaciteit willen aanbieden vanuit hun assets, zogenaamde “Thermische Energie uit Drinkwater” (TED). Wanneer warmte (of koude) aan het drinkwater wordt onttrokken door een warmtewisselaar in een TED-installatie heeft dit invloed op de temperatuur van het drinkwater. De microbiologische kwaliteit van het drinkwater kan hierdoor veranderen. Drinkwaterbedrijven willen daarom weten onder welke condities het leveren van warmte of koude uit het drinkwaternet veilig is.
TED wordt in Nederland al ongeveer 18 jaar toegepast, ook als collectieve warmtevoorziening, zoals in de wijk EVA-Lanxmeer in Culemborg. Bij TED als warmtewinning koelt het drinkwater af. Afhankelijk van de situatie kan TED ook een bron zijn van duurzame koude; het drinkwater warmt dan op. Een voorbeeld hiervan is het bestaande TED-systeem bij Sanquin in Amsterdam (Waternet). Hier wordt in het winterseizoen ‘koude gewonnen’ en opgeslagen in een bodemenergiesysteem voor koeling in de zomer. Er is nu nog onvoldoende kennis beschikbaar om te beoordelen tot welke temperatuur het gebruik van TED drinkwater mag opwarmen zonder de drinkwaterveiligheid in gevaar te brengen. Daarom worden grote veiligheidsmarges gehanteerd.
Binnen WarmingUP/ project 3B een proefopstelling met zogenaamde flowcellen gebouwd waarmee daadwerkelijk onderzoek gedaan kan worden naar de groei van micro-organismen op diverse materialen en bij verschillende temperaturen in een omgeving die voldoende representatief is vergeleken met een warmtewisselaar. Drinkwaterbedrijf PWN heeft een locatie ter beschikking gesteld voor de proefinstallatie. Op deze locatie werd drinkwater onttrokken aan een transportleiding van PWN en verzameld in een afzonderlijk systeem, zodat er geen risico bestond op uitwisseling van water uit de proefinstallatie met het drinkwater van PWN.
Deze studie is een eerste stap om de risico’s van continue lokale opwarming (in de warmtewisselaar) op de microbiologische waterkwaliteit te bepalen en is vooral representatief voor het bepalen van de juiste proefopzet. Additioneel levert deze studie een aantal aanbevelingen voor de praktijk op.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?