Rapport i.s.m. derden

Monitoringstrategie Diergeneesmiddelen - Handleiding (Inclusief Erratum maart 2023)

Rapporten

“Het doel van deze notitie is om de huidige kennis rondom diergeneesmiddelen te vertalen naar een algemene handleiding voor Nederlandse oppervlaktewaterkwaliteitsbeheerders om te komen tot een monitoringstrategie. Aan de basis van deze handleiding staat (1) het resultaat van een enquête over beleidsvragen en (2) de beschikbare kennis over de verspreiding, het gebruik en het gedrag van diergeneesmiddelen. Ook de nieuwe inzichten uit de andere onderdelen van het diergeneesmiddelen-project in kader van de Kennisimpuls Waterkwaliteit geven invulling aan de meetstrategie. Een deel van de werkzame stoffen in diergeneesmiddelen worden ook in akkerbouw en (glas)tuinbouw toegepast als gewasbeschermingsmiddel. Andere werkzame stoffen komen ook in humane geneesmiddelen voor.
Voor werkzame stoffen in diergeneesmiddelen is kennis verzameld over de stofeigenschappen waarmee vanuit het gebruik de verspreiding kan worden gemodelleerd. Metingen zijn ook waardevol om deze modellen te valideren en te verbeteren. Tot slot komt de kennis over de milieurisico’s steeds meer in beeld. Al deze informatie levert belangrijke sturende factoren in het opstellen van een monitoringstrategie voor de groep werkzame stoffen in diergeneesmiddelen.
Deze handleiding monitoringstrategie is geschreven om Nederlandse waterbeheerders en andere betrokken partijen handvatten te geven voor de monitoring van stoffen uit diergeneesmiddelen in oppervlaktewater. Voor de invulling van specifieke regionale monitoringsprogramma’s is een regionale detaillering nodig van beleidsvragen en informatiebehoeften. De handleiding kan als startpunt dienen voor de strategie en het ontwerp van regionale monitoringsprogramma’s voor diergeneesmiddelen.”

(Citaat: Kools, S.A.E., Rozemeijer, J. – Kennisimpuls Waterkwaliteit – Monitoringstrategie Diergeneesmiddelen – Handleiding (Inclusief Erratum maart 2023))

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?