Hoofdstuk in boek

Effect van grondwaterstanden en wateroverlast op teeltfactoren - Literatuurstudie

Artikelen

“Tijdens droogte komt een ondiepe grondwatertafel de gewassen ten goede, doordat het bodemvocht in de wortelzone door capillaire opstijging wordt aangevuld. Bij een te hoge grondwaterstand treden er echter negatieve effecten op de gewasproductie op, omdat de meeste akkerbouwgewassen gevoelig zijn voor zuurstofstress. Natte omstandigheden kunnen ook leiden tot een makkelijkere verspreiding van ziekten en plagen. Er zijn ook gevolgen voor het beheer met machines, omdat natte bodems minder draagkracht hebben. De bodemtextuur is hier bepalend omdat de waterretentiekenmerken van de bodem de waterstroom door de wortelzone reguleren.”

(Citaat: Esterella, D., Bartolomeus, R.P. et al. – Effect van grondwaterstanden en wateroverlast op teeltfactoren – PEILIMPACT eindrapport. ILVO (2023))

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?