BTO rapport - BTO 2023.008

Nieuwsbrief nr. 3 - Energietransitie en het leidingnet

Rapporten

In het BTO-project ‘Energietransitie en leidingvervanging vanuit het drinkwaterperspectief’ wordt in nauwe samenwerking met drinkwaterbedrijven een generiek afwegingskader opgesteld voor het wel of niet meegaan met projecten van derden in de energietransitie (met name bij de aanleg van warmtenetten). Dit kader zal zo veel mogelijk gebaseerd zijn op relevante actuele kennis en expertervaringen en worden getoetst met case studies van pilotgebieden. Er wordt drie keer een nieuwsbrief uitgegeven om medewerkers van drinkwaterbedrijven die betrokken zijn bij de planning van werkzaamheden aan het distributienet te informeren over de energietransitie. Dit is de derde en laatste nieuwsbrief. In de eerste nieuwsbrief (BTO 2021.049) is een algemene inleiding gegeven over de energietransitie, warmtenetten en de mogelijke impact op het leidingnet. In de tweede nieuwsbrief (BTO 2022.036) werd naast informatie over de energietransitie en over verschillende generaties warmtenetten, ook aandacht gegeven aan lopend onderzoek naar de opwarming van drinkwater door warmtenetten en zijn ervaringen van andere partijen (een gemeente, een eigenaar van warmtenetten en een aannemer) beschreven. In deze nieuwsbrief bepreken we actuele ontwikkelingen, kijken we terug op de uitvoering van een leidingvervangingsproject uitgevoerd in combinatie met de aanleg van een warmtenet en bespreken we de resultaten van afgerond onderzoek.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?