BTO rapport - BTO 2023.009

Kader voor meegaan bij de aanleg van een warmtenet nabij drinkwaterledidingen

Rapporten

De aanleg van warmtenetten, als belangrijk onderdeel van de energietransitie, zal er toe leiden dat de drukte in de stedelijke ondergrond verder toeneem. Warmtenetten bestaande uit heen- en retourleidingen liggen ongeveer op dezelfde diepte als drinkwaterleidingen en rioleringen. Voor drinkwaterbedrijven is het belangrijk inzicht te hebben welke leidingen als gevolg van de aanleg van een warmtenet eerder moeten worden vervangen. In deze notitie wordt daarvoor een eenvoudig afwegingskader gepresenteerd dat zich richt op twee aspecten die van belang zijn bij een dergelijke afweging, namelijk de verwachte afstand tussen het warmtenet en de drinkwaterleiding en de restlevensduur van de drinkwaterleiding. De verwachte afstand wordt hierbij gerelateerd aan een benodigde afstand, die voor de beheerfase wordt bepaald door het voorkomen van overmatige opwarming van drinkwater en voor de aanlegfase door uitvoeringstechnische aspecten. Voor het voorkomen van opwarming wordt verwezen naar het eindrapport van het project TKI-Engine (Blokker en Pan, 2022). De uitvoeringstechnische aspecten worden beknopt in deze notitie uitgewerkt.
Opgemerkt wordt dat er op dit gebied van de energietransitie veel onzekerheid heerst, waardoor het hier gepresenteerde kader vooral een richtinggevend karakter heeft. Deze onzekerheid betreft zaken als de keuze voor warmtenetten inclusief de keuze voor de temperatuur daarvan, de planning waar en wanneer werkzaamheden uitgevoerd gaan worden inclusief de vraag welke opgaven met deze werkzaamheden gecombineerd worden, de vormgeving van het planningsproces inclusief de rol van de gemeenten en fysieke processen van opwarming inclusief de impact van mitigerende maatregelen. In verband met de leesbaarheid wordt in de meeste gevallen gesproken over drinkwaterleidingen en een warmtenet.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?