BTO rapport - BTO 2022.072

Trendalert Vergrijzing van grondwater en de gevolgen voor grondwaterkwaliteit van nu en in de toekomst

Rapporten

Vanaf de jaren 1980 worden de gevolgen van ernstige bodemverontreinigingen en stikstofuitspoeling zichtbaar gemaakt met metingen in grondwater. Met de introductie van de KRW
(Kaderrichtlijn Water) werd de monitoring van gewasbeschermingsmiddelen gangbaar en sinds enkele jaren kan ook de invloed van “opkomende stoffen” op de grondwaterkwaliteit worden waargenomen. Deze verontreinigingen bereiken steeds grotere diepten, mengen ter plaatse van grondwateronttrekkingen en bevatten vaak chemische stoffen die al decennialang niet meer worden geproduceerd en/of zijn verboden door de Europese Commissie. Dit wordt ‘vergrijzing’ van het grondwater genoemd. In deze trendalert beschrijven we de geschiedenis en huidige trends met betrekking tot beleid omtrent de bescherming van de kwaliteit van grondwater dat is bestemd voor drinkwaterproductie, met een sterke focus op het tegengaan van vergrijzing van het grondwater. Daarnaast bespreken we mogelijke uitdagingen in de toekomst, zoals de invloed van klimaatverandering op grondwater, uitdagingen
rondom bronopsporing en organisatie van grondwatermonitoring.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?