KWR rapport - PCD 5-2022 (november 2022)

De toepassing van leidingmaterialen in met organische stoffen verontreinigde bodems. Permeatie

Rapporten

Het voorliggende document is de zesde editie van deze praktijkcode. De belangrijkste inhoudelijke wijzigingen ten opzichte van de vijfde editie daarvan [23] zijn als volgt. – De praktijkcode is uitgebreid met risicogrenswaarden voor drinkwaterleidingen van diverse materialen waarbij geen permeatie door de buizen optreedt, maar wel door de toegepaste afdichting(sring)en van rubber (SBR en EPDM). Die risicogrenswaarden zijn berekend voor een worst case praktijksituatie. – In het verlengde van het vorige punt is deze editie van de praktijkcode op verschillende onderdelen bijgesteld ten aanzien van de toepassing van rubber afdichting(sring)en van leidingsystemen van diverse materialen. – De risicogrenswaarden voor de somparameters ‘PAK’s (totaal)’ en ‘minerale olie’ zijn verbeterd en er zijn voor die parameters aanwijzingen opgenomen ten behoeve van de analyse en rapportage (door de betrokken (commerciële) laboratoria), zodat die meer aansluiten bij de beoordeling van gevallen van permeatie in de praktijk. – De eerste editie van een ‘handelingskader’ van Netbeheer Nederland met betrekking tot bodemverontreinigingen met benzeen als gevolg van lekkende gasleidingen is verdisconteerd. – Er is een redactionele slag gemaakt met inbegrip van de actualisatie van (inter)nationale normen, Kiwa- beoordelingsrichtlijnen en Waterwerkbladen waarnaar wordt verwezen. – De relevante wet- en regelgeving (op het gebied van drinkwater) is geactualiseerd.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?