BTO rapport - BTO 2023.001

Alternatieve zuiveringstechnieken voor nitraatverwijdering

Rapporten

In enkele Zuid Limburgse grondwaterwinningen is nitraat verhoogd aanwezig. Nitraat kan uit water verwijderd worden met bewezen technieken als elektrodialyse (ED) en omgekeerde osmose (RO). Nadeel van deze opties is de vorming van een geconcentreerde waterstroom die het verwijderde nitraat bevat en waarvoor een oplossing gevonden moet worden. Doel van dit project is om met een literatuurstudie en proeven inzichtelijk te maken, welke mogelijkheden er zijn om nitraat te verwijderen, zonder dat daarbij een moeilijk loosbare concentraatstroom vrijkomt. Uit het literatuuronderzoek blijkt dat biologische nitraatverwijdering de meest succesvolle technologie is voor het verwijderen van nitraat uit water. Implementatie van denitrificatie in een onthardingsreactor lijkt niet haalbaar, maar IEX in een onthardingsreactor wel (zie Figuur 1). Uit adsorptie-isothermproeven blijkt dat 80% van het nitraat verwijderd kan worden, waarbij Purolite A520E de voorkeur heeft. Door de hars te regenereren met KCl, zal het regeneraat KNO3 zal bevatten, hetgeen als meststof ingezet kan worden en niet geloosd hoeft te worden. Geadviseerd wordt om ook de inzet van MBR als postdenitrificatieproces na de onthardingsreactor in overweging te nemen, omdat deze techniek de latte jaren verder ontwikkeld is. Daarnaast lijkt ook de toepassing van IEX als vastbed reactor in combinatie met de regeneratie van de hars met KCL interessant, omdat het regeneraat dan als meststof ingezet kan worden en niet geloosd hoeft te worden

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?