KWR rapport - KWR 2022.084

Handvatten voor duurzame co-existentie van ondergrondse waterberging en open bodemenergie

Rapporten

“In tuinbouwgebieden worden watervoerende pakketten gebruikt voor zowel de winning en opslag van water voor de gietwatervoorziening als ook voor de opslag van warmte en koude voor verwarming en koeling van de kassen. Omdat er onvoldoende inzicht is in hoe deze verschillende vormen van ondergronds ruimtegebruik elkaar beïnvloeden, worden deze systemen ofwel niet in dezelfde watervoerende pakketten toegestaan door het bevoegd gezag, ofwel op zeer grote afstand van elkaar geplaatst. In beide gevallen wordt de potentieel beschikbare ruimte in de aanwezige watervoerende pakketten niet optimaal benut. De ondergrondse ruimte die geschikt is voor opslag van zowel warmte als water is echter beperkt, waardoor exclusieve toepassing van ofwel warmte- ofwel wateropslag in een bepaald watervoerend pakket mogelijk leidt tot suboptimale benutting van de ondergrond. Een voorbeeld hiervan is het Westland, waar de plaatsing van open bodemenergiesystemen (OBES) momenteel alleen is toegestaan in het tweede watervoerend pakket. Kan OBES ook worden toegepast in het eerste watervoerende pakket, waarin ondergrondse waterberging (OWB) al wordt toegepast, zonder dat beide type systemen elkaar negatief beïnvloeden? Oftewel,
onder welke condities kan er sprake zijn van “duurzame co-existentie”? Om deze vraag te beantwoorden is het nodig om inzichtelijk te maken onder welke condities warmte- en wateropslag binnen een watervoerend pakket elkaar in welke mate beïnvloeden. Het werk gepresenteerd in dit rapport heeft als doel om de interactie tussen OWB en OBES te kwantificeren en op basis daarvan generieke handvatten te ontwikkelen voor de ruimtelijke ordening van de ondergrond en bij de vergunningverlening voor systemen voor ondergrondse opslag van warmte en water. Hiermee dragen de resultaten van dit onderzoek bij aan een optimale en duurzame benutting van de ondergrond voor de toepassing van OWB en OBES.”

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?