KWR rapport - KWR 2022.121

Invloed warmtenetten op temperatuur drinkwater. ResultatenTKI Engine

Rapporten

In het kader van het TKI project Engine: Energie en drinkwater in balans, is de invloed van ondergrondse warmtenetten op de drinkwatertemperatuur in het leidingnet bestudeerd. Hiertoe zijn twee modellen ontwikkeld, het uitgebreide bodemtemperatuurmodel BTM+, en het uitgebreide drinkwatertemperatuurmodel WTM+. Beide modellen zijn op verschillende manieren gevalideerd, en er is een uitgebreide gevoeligheidsanalyse gedaan. Met de modellen is een groot aantal scenario’s doorgerekend, waarin verschillende liggingsomstandigheden van warmtenetten en drinkwaternetten in de ondergrond zijn beschouwd.
Met het BTM+ zijn tweedimensionale bodemprofielen opgemaakt, waarmee heel lokale situaties worden beschreven. De gerapporteerde temperaturen zijn de drinkwatertemperaturen die in een evenwichtssituatie zullen worden bereikt, d.w.z. na een relatief lange tijd en waarbij warmte-uitwisseling tussen bodem en water stabiel is. In de scenario’s is telkens één aspect gevarieerd, bijv. de diameter van de leiding, de afstand tussen drinkwater- en warmteleiding, de diepteligging van de drinkwaterleiding, etc. De beschrijving van het BTM+, de validatie en de resultaten van de scenarioberekeningen zijn in een apart rapport door Deltares beschreven.
Met het WTM+ zijn scenario’s doorgerekend op basis van een dynamisch (d.w.z. tijdsafhankelijk) hydraulisch leidingnetmodel en een combinatie van BTM+ uitkomsten als randvoorwaarde voor de omliggende bodemtemperaturen. De randvoorwaarden kunnen variëren per leidingdiameter en per leiding. In het basisscenario wordt de bodemtemperatuur bepaald door bodemsoort (droog zand), bodembedekking (tegels, en drinkwaterleiding op 1 meter diepte), bovengrondse warmtebronnen (gemiddelde stedelijkheid), en het weer (2016, daarin de warmste dag, zonder extra schaduw). In het scenario met warmtenet wordt de bodemtemperatuur ook beïnvloedt door het warmtenet dat op een bepaalde afstand van de drinkwaterleiding ligt (aanvoer en retour, met gegeven diameters en temperaturen), plus eventueel nog één andere aanpassing, aan bijvoorbeeld de bodemsoort of diepteligging van de drinkwaterleiding.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?