BTO rapport - BTO 2022.048

Bepaling bijdrage overstorten in onttrekkingsgebied WPC Kluizen

Rapporten

Wanneer een overstort in werking treedt, komt ongezuiverd afvalwater rechtstreeks terecht in de waterloop. Momenteel is onduidelijk hoe groot de rol van deze overstorten is op de waterkwaliteit in het onttrekkingsgebied van WPC Kluizen van De Watergroep. De bijdrage van overstorten in de rivierdebieten is nu bepaald in ruimte en tijd met een nieuwe methode, ontwikkeld op basis van een conceptueel model per rioolwaterzuiveringsinstallatie en een nabewerking per deelgebied. Dit model maakt een inschatting van de frequentie, het tijdsmoment en het volume van riooloverstorten. Uit de analyse blijkt dat de gemiddelde procentuele bijdrage van permanente lozingen over de periode 2006-2019 beperkt is tot 0-2%, waarbij de grootste bijdrage voorkomt in de Poekebeek en de kleinste in ’T Liefken. Daarnaast vindt er gemiddeld op 47 dagen per jaar een overstort plaats, waarbij de frequentie het hoogst is in het gebied van de Oude Kale Merebeek. De procentuele bijdrage van de overstortvolumes is het hoogst in de zomer, van 5.9% in ’T Liefken tot 28.5% in de Poekebeek.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?