BTO rapport - BTO 2022.036

Energietransitie en leidingnet - Nieuwsbrief nr. 2

Rapporten

In het BTO-project ‘Energietransitie en leidingvervanging vanuit het drinkwaterperspectief’ wordt in nauwe samenwerking met drinkwaterbedrijven een generiek afwegingskader opgesteld voor het wel of niet meegaan met projecten van derden in de energietransitie (met name bij de aanleg van warmtenetten). Dit kader zal zo veel mogelijk gebaseerd zijn op relevante actuele kennis en expertervaringen en wordt getoetst met case studies van pilotgebieden. In de periode 2021 en 2022 wordt drie keer een nieuwsbrief uitgegeven om medewerkers van drinkwaterbedrijven die betrokken zijn bij de planning van werkzaamheden aan het distributienet te informeren over de energietransitie. Dit is de tweede nieuwsbrief. In de eerste nieuwsbrief (BTO 2021.049) is een algemenere inleiding gegeven over de energietransitie, warmtenetten en de mogelijke impact op het leidingnet. In deze nieuwsbrief gaan we verder in op lopend onderzoek en actuele ontwikkelingen met betrekking tot de energietransitie.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?