KWR rapport - KWR 2022.102

Juridisch kader aanvulling watersysteem met industrieel restwater

Rapporten

In Nederland wordt verspreid door het land industrieel restwater geproduceerd, dat veelal wordt afgevoerd via het riool. Er zijn alternatieve routes denkbaar om dit restwater terug te brengen in het watersysteem en daarmee de lokale waterbeschikbaarheid te vergroten. Alternatieven voor de afvoer van industrieel restwater zijn niet zonder meer toegestaan, maar dit kan worden opgeheven met een maatwerk- of vergunningvoorschrift. Veel bedrijven zijn onbekend met de alternatieve routes van industrieel restwater of zijn terughoudend om extra investeringen te doen in aanvullende zuivering. Er is behoefte aan meer inzicht in de juridische kaders, aangezien het risico bestaat dat door deze onduidelijkheid de potenties van deze alternatieve bron van zoet water grotendeels onbenut blijven.
Dit rapport biedt een overzicht van de wet- en regelgeving voor het gebruik van (nabehandeld) restwater uit de industrie voor aanvulling van het watersysteem, inclusief een uitwerking van de toetsingskaders. Daarbij worden ook aandachtspunten, onduidelijkheden en lacunes in wetgeving aangestipt. Drie routes voor het aanvullen van het watersysteem met industrieel restwater worden verkend: 1. Aanvulling van het oppervlaktewater; 2. Directe aanvulling van het grondwater door water in de bodem te brengen; 3. Directe aanvulling van het grondwater met oog op terugwinning (infiltratie).

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?