KWR rapport - PCD 1-7 2022 (september 2022)

Hygiëne bij werkzaamheden aan het leidingnet. Deel 7: Werkboekje bij de 'Hygiënecode Drinkwater; Deel 4: Opslag, transport en distributie'

Rapporten

Dit werkboekje richt zich op de mensen die dagelijks de aanleg en het onderhoud van drinkwaterleidingen verzorgen. Hierbij gaat het om medewerkers van zowel drinkwaterbedrijven als aannemers.
Het uitgangspunt voor het werkboekje zijn de richtlijnen zoals die zijn beschreven in de vijfde editie van de praktijkcode PCD 1-4 ‘Hygiënecode Drinkwater; Deel 4: Opslag, transport en distributie’ (februari 2021) en de tweede editie van de praktijkcode PCD 1-1 ‘Hygiënecode Drinkwater; Deel 1: Algemeen’ (november 2020). Dit werkboekje bevat uitsluitend de hoofdpunten uit deze rapporten. Die hoofdpunten zijn kort en bondig samengevat in checklists, die direct bij de werkzaamheden kunnen worden gebruikt. Ze dienen daarbij vooral als geheugensteun. Door de bondigheid zal detailinformatie ontbreken. Om die reden dienen alle medewerkers van drinkwaterbedrijven en voor hen werkende aannemers een opleiding hygiënisch werken en periodiek (5 jaar) een opfriscursus te hebben gevolgd. Bovendien dient de hygiëne in het veld te worden gewaarborgd door een speciaal hiervoor opgeleide (bege)leidinggevende medewerker, die in ieder geval op de relevante momenten aanwezig is.
Dit werkboekje betreft de vierde editie. Eerdere edities verschenen in achtereenvolgens 2003, 2010 en 2016. Laatstgenoemde editie is als vertrekpunt genomen voor de totstandkoming van deze vierde editie. Ten opzichte van de derde editie zijn in dit werkboekje de puntjes op de ‘i’ geplaatst, zowel inhoudelijk als tekstueel. Inhoudelijk is dat vooral gedaan via een overleg met de begeleidende projectgroep. Daarin is de bestaande tekst op detailniveau bediscussieerd, wat voor de introducerende hoofdstukken 1 en 2, en voor de checklists volgens hoofdstuk 3 vooral heeft geleid tot verdere verduidelijkingen en/of meer expliciet maken van tekstuele beschrijvingen inclusief verwijzingen via hyperlinks. Deze editie van het werkboekje is uitgebreid met een hoofdstuk 4 ‘Waterkwaliteitsbeoordeling en eventuele corrigerende maatregelen’, dat in de richting van monteurs vooral informatief is bedoeld.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?