KWR rapport - PCD 17 2022 (augustus 2022)

Richtlijn voor de kwaliteitsborging van chemicaliën ten behoeve van de bereiding van drinkwater. In het volledige traject van productie tot en met gebruik

Rapporten

Dit document is de tweede editie van een praktijkcode, die als doel heeft de beheersing van de kwaliteitsaspecten en daarmee het minimaliseren van de risico’s van chemicaliën, die zijn bedoeld voor de bereiding van drinkwater in het gehele traject vanaf de productielocatie tot en met het gebruik op de drinkwaterproductielocatie. De eerste editie is in 2008 verschenen als een Kiwa-rapport, dat was geschreven in opdracht van het Platform Bedrijfsvoering. Als nevendoelstellingen worden genoemd: – uniformiteit in de omgang met en de controle op chemicaliën door de drinkwaterbedrijven; – een efficiënte en uniforme manier van kwaliteitscontrole op producten en productieprocessen door middel van een gecentraliseerde landelijke aanpak en een gesloten afnemersfront.
Als belangrijkste verschillen tussen het Kiwa-rapport uit 2008 en deze praktijkcode worden de volgende genoemd. Destijds is er bewust voor gekozen om de richtlijn uit te werken voor twee stoffen in vloeibare (zoutzuur) en vaste vorm (actieve kool). De gedachte was om het document in een tweede fase met meerdere stoffen uit te breiden. Een dergelijke tweede fase is echter geen invulling gegeven. Deze praktijkcode heeft betrekking op alle, in een eerder stadium geïnventariseerde en voor de Nederlandse drinkwaterbedrijven en Pidpa relevante chemicaliën.
– In deze praktijkcode zijn chemicaliën met de voorgeschreven ‘erkende kwaliteitsverklaring’ volgens de ministeriële Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening als uitgangspunt genomen2. De richtlijn is geschreven in een periode dat het toenmalige en op vrijwilligheid gebaseerde ‘Kiwa- ATA’ relatief kort daarvoor een wettelijk kader had gekregen. – De richtlijn bevatte een betrekkelijk uitgebreide beschrijving van het vervoer van de productielocatie van chemicaliën naar de drinkwaterproductielocatie. Die beschrijving is aanleiding geweest voor het opstellen van een beoordelingsrichtlijn voor het vervoer van chemicaliën door certificatie-instelling Kiwa Nederland. Concreet betreft dit de BRL-K15001 (‘Beoordelingsrichtlijn kwaliteit leveringsketen chemicaliën drinkwatervoorziening voor het Kiwa procescertificaat voor het transport van drinkwaterchemicaliën, aan te duiden als het Kiwa ATD’) Op basis daarvan is er sinds eind 2009 de mogelijkheid van gecertificeerd vervoer van chemicaliën in bulk3. Door het gebruik van dergelijk vervoer is de kwaliteit van de bulkchemicaliën tijdens het vervoer van productielocatie naar drinkwaterproductielocatie met inbegrip van het voorkómen van bewuste verontreiniging, zo veel mogelijk gewaarborgd. Deze praktijkcode heeft gecertificeerd vervoer als uitgangspunt. – De vigerende tweede versie van bovengenoemde Kiwa-beoordelingsrichtlijn bevat een informatief deel. Indien van toepassing is dat informatieve deel in deze praktijkcode verdisconteerd.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?