BTO rapport - BTO 2022.002

Visualiseren van het watersysteem. Verkenning van methodes

Rapporten

Om ook in de toekomst voldoende water te behouden is een integraal begrip nodig van de waterbronnen, – behoeftes en -stromen in regionale watersystemen. Visuele watersysteemoverzichten kunnen een waardevolle rol spelen om grip te krijgen op complexe watersystemen en hierover te communiceren. Daarom is een overzicht gemaakt van beschikbare methodes voor het maken van een visueel watersysteemoverzicht op regionaal niveau. Ook is hiervoor een praktisch stappenplan uitgewerkt. Het methode-overzicht uit deze studie kan direct worden toegepast om watersysteemvisualisaties in te zetten in studies rond duurzame waterbeschikbaarheid in de toekomst.
Belang: Toenemende druk op waterbronnen vraagt om begrip van het watersysteem Door klimaatverandering en de grote vraag naar ruimte staat in veel delen van Nederland en Vlaanderen de beschikbaarheid van water onder druk. In veel gebieden wordt gewerkt aan strategieën om effecten van droogte en waterbeschikbaarheid te beheren. Het volledige regionale watersysteem, met een reeks op elkaar inwerkende natuurlijke en antropogene deelsystemen, is vaak complex en moeilijk te overzien. Bij waterbeschikbaarheidsvraagstukken is het daarom waardevol om een visueel overzicht te hebben van het watersysteem, waarin watervraag, -aanbod, -voorraden en -stromen zijn samengevat, zowel voor de natuurlijke als de antropogene stromen (‘waterketen’). Zo wordt duidelijk welke waterbronnen en -stromen een grote rol spelen in het systeem of nog onzeker zijn, wat helpt om verdere onderzoeksstappen richting te geven en oplossingen te ontwerpen. Een objectief, kwantitatief overzicht van het systeem is bovendien waardevol als ‘gedeeld beeld van de werkelijkheid’ als basis voor overleg tussen bijvoorbeeld stakeholders, verschillende gebiedspartners of onderzoekers.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?