BTO rapport - BTO2022.050

Behandeling van RO concentraat, een verkenning van (micro)biologische processen t.o.v. fysisch-chemische technieken

Rapporten

Door verslechtering van de waterkwaliteit van conventionele bronnen passen drinkwaterbedrijven en bedrijven in andere sectoren steeds vaker membraanzuiveringstechnieken toe zoals nanofiltratie en/of omgekeerde osmose (RO). Reststromen van deze membraanscheidingstechnieken, het concentraat, zijn normaal 20-25% van het volume van de voedingsstroom en bevatten vier tot vijf keer hogere concentraties opgeloste stoffen. Voor behandeling van dit concentraat bestaat niet altijd een oplossing. Een mogelijkheid is lozing, maar het concentraat moet aan bepaalde eisen voldoen voordat deze geloosd mag worden. Daarbij zijn deze eisen weer afhankelijk van het lozingspunt. Met selectieve verwijdering kunnen deze stoffen er wellicht uitgehaald worden. In deze inventarisatie is ingegaan op de mogelijkheid om bepaalde ongewenste stoffen in RO concentraat (micro)biologisch om te zetten waarbij een afscheidbare vorm van deze stoffen ontstaat die selectief verwijderd kan worden. Biologische processen worden al voor afvalwaterbehandeling in andere velden zoals de (bio)industrie toegepast, waarbij specifiek bepaalde stoffen microbiologisch verwijderd worden. Deze microbiologische technieken zijn in context geplaatst met (huidige) fysisch-chemische technieken.
Voor deze inventarisatie is met behulp van de REWAB database nauwkeurig berekend wat de chemische samenstelling is van potentiƫle RO concentraatstromen van verschillende watertypen, namelijk brak grondwater, duinfiltraat, oeverfiltraat, oppervlaktewater en zoet grondwater. Aan de hand daarvan zijn stoffen die typisch in lozings-kritische concentraties voor (kunnen) komen per watertype bepaald. Dit onderzoek focust op een specifiek aantal van deze stoffen namelijk fosfaat, ijzer, sulfaat, nitraat en ammonium. Aan de hand van deze kritische parameters en de chemische samenstelling van de verschillende watertypen is een uitgebreide literatuurstudie uitgevoerd en zijn interviews met experts afgenomen om de mogelijkheden te onderzoeken voor biologische behandeling van deze reststromen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?