Vakblad artikel

De invloed van overstroming op de bodemchemie en vegetatie van broekbossen in beekdalen. Experimenteel onderzoek op een drietal bodem- en vegetatietypen

Artikelen

“Overstromingen van beekdalen komen steeds vaker en op meer plaatsen voor. Dit kan leiden tot depositie van voedselrijk slib in Natura 2000-habitattypen, zoals
alluviale bossen, met verlies van soortenrijkdom tot gevolg. Om ons begrip van de effecten van overstromingen in deze ecosystemen te verbeteren, hebben we een kolom-experiment uitgevoerd met intacte bodemkernen uit een broekbos. Onze resultaten gaven aan dat overstromingen met slibrijk beekwater afkomstig uit bovenstroomse landbouwgebieden een negatief effect hebben op broekbossen. Dit komt door eutrofiĆ«ring door aanvoer en ophoping van fosfor (P) en periodieke aanvoer van stikstof (N) en kalium (K), door verzuring als gevolg van aanvoer van ijzersulfiderijk slib en de daarmee samenhangende toxische effecten. Deze effecten kunnen in broekbossen niet gemitigeerd worden door vegetatiebeheer of plaggen. Ook maatregelen als kalk- of ijzertoevoeging bieden geen oplossing. We raden daarom aan om overstromingen in broekbossen te voorkomen, totdat de kwaliteit van het beekwater en -slib is verbeterd. Als beekherstel nodig is om Natura 2000-doelen te halen, moet eerst het beekslib worden onderzocht. Als de kwaliteit onvoldoende is, zijn maatregelen die overstromingen voorkomen noodzakelijk. Het is veelbelovend dat beekherstelprojecten vaak al leiden tot minder slibophoping, waardoor de mogelijke negatieve effecten van overstromingen afnemen.”

(Citaat: Lucassen, E.C.H.E.T., Jalink, M.H., et.al. – De invloed van overstroming op de bodemchemie en vegetatie van broekbossen in beekdalen. Experimenteel onderzoek op een drietal bodem- en vegetatietypen – Stromingen 28(2022)2, p.47-56)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?