Rapport i.s.m. derden - KIWK 2022-22A

Monitoring en modellering nutriënten voor gebiedsgerichte aanpak. Bijlage rapport KIWK 2022-22

Rapporten

“In veel regionale oppervlaktewateren wordt nog niet voldaan aan de Kaderrichtlijn Waterdoelen voor stikstof- en fosforconcentraties. De uit- en afspoeling vanaf landbouwgronden heeft hier een groot aandeel in. Op droge zandgronden spoelt nog te veel nitraat uit naar het grondwater waardoor niet aan de Europese Nitraatrichtlijn wordt voldaan. Met het mestbeleid is sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw het niveau van de bemesting in belangrijke mate teruggedrongen en zo ook de risico’s voor de uit- en afspoeling van stikstof en fosfor. Maar om te voldoen aan de Nitraatrichtlijn en de KRW-doelen voor grond- en oppervlaktewater, moet de uit- en afspoeling van stikstof en fosfor nog verder worden terug- gedrongen. De relatief makkelijk te implementeren maatregelen om de uit- en afspoeling te beperken, zogezegd het ‘laag- hangend fruit’, zijn inmiddels al genomen, onder andere door maatregelen in de afgelopen Nitraat Actie Programma’s. Om de uit- en afspoeling verder te beperken, zijn ook gebiedsgerichte en bedrijfsspecifieke maatregelen nodig. Daarvoor is zowel kennisverdieping als verdere kennisdeling nodig. Bij waterbeheerders is er behoefte aan kennis over bronnen en routes op stroomgebiedsniveau om locaties te kunnen identificeren waar maatregelen doelmatig ingezet kunnen worden: de juiste maatregel op de juiste plaats. Daarnaast hebben waterbeheerders en agrariërs behoefte aan kennis over de effecten van maatregelen op perceelniveau. Bevat bijlagerapport: Monitoring en modellering nutriënten voor gebiedsgerichte aanpak.”

(Citaat: Schipper, P., Groenendijk, P., et.al. – Kennisimpuls Waterkwaliteit – Monitoring en modellering nutriënten voor gebiedsgerichte aanpak – STOWA – KIWK 2022-22A Bijlage rapport (Zie ook rapport KIWK 2022-22))

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?