Rapport i.s.m. derden - 10

Uiterwaarden: indicatorsoorten voor verdroging, verzuring en eutrofiëring van plantengemeenschappen in uiterwaarden

Rapporten

“Sinds 1988 verricht Kiwa N.V. onderzoek naar de indicatiewaarde van plantensoorten. Dit wordt uitgevoerd in het kader van een gezamenlijk project van Staatsbosbeheer, de Directie Natuur van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en de Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven in Nederland (VEWIN). In de komende jaren zal het onderzoek worden voortgezet en afgerond. Het doel van het indicatorenproject is de ontwikkeling van een systeem van indicatorsoorten, dat gebruikt kan worden voor het volgen, dat wil zeggen ‘monitoren’ van veranderingen in milieuomstandig¬ heden van natuurreservaten (ZIE FIG. B PAG. 13).
In het kader van het indicatoren project worden de belangrijkste landschapstypen van Nederland één voor één afgewerkt en in afzonderlijke rapporten behandeld (bij­ voorbeeld beekdalen, laagveenmoerassen, droge duinen). De uiterwaarden zijn beschreven in het basisrapport: C.).S. Aggenbach, ). Grijpstra en M.H. Jalink (2004). Indicatorsoorten voor verdroging, verzuring en eutrofiëring van plantengemeenschappen in uiter­ waarden. KWR 04.012, Kiwa NV Water Research, Nieuwegein. De voor u liggende publicatie is een bewerking van dit rapport; ze vormt een samenvatting, bestemd voor gebruik door reservaatbeheerders. De in­ leiding is beknopt gehouden omdat het de bedoeling is in een aparte publicatie nader in te gaan op achtergrond en methode.”

(Citaat: Aggenbach, C.J.S., Grijpstra, J., et.al. – Uiterwaarden: indicatorsoorten voor verdroging, verzuring en eutrofiëring van plantengemeenschappen in uiterwaarden – Indicatorenserie (10) (2007) – Uitgever: Driebergen: Staatsbosbeheer – (Open Access))

Onderzoek uitgevoerd door KIWA NV Onderzoek en Advies in opdracht van Staatsbosbeheer in samenw. met het IKC Natuurbeheer

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?