KWR rapport - KWR 2022.076

Pilot onderzoek naar het gebruik van vlokmiddel gemaakt van waterijzer. Doseertesten op RWZI Influent van locatie Bath (WBD)

Rapporten

Bij de productie van drinkwater wordt een slib gevormd dat rijk is aan ijzer. Dat geldt zowel bij anaeroob grondwater als oppervlaktewater als bron voor de productie. In totaal gaat het in Nederland jaarlijks om ongeveer 90.000 ton waterijzer, waarvan ongeveer 1/3de deel steekvast (met een vaste stofgehalte van circa 30 %) en 2/3de deel met een vaste stofgehalte van circa 10%.
Uit eerder onderzoek in het kader van het TKI-project HerCauWer (Hergebruik van Coagulant uit Waterijzer) [Hofman e.a. 2019] was gebleken dat het mogelijk is het ijzer uit dit slib op te lossen met behulp van een sterk zuur. In het onderhavige rapport is beschreven of het mogelijk is om waterijzer op deze manier te hergebruiken als vlokmiddel bij de fosfaatverwijdering van stedelijk afvalwater. Wanneer de methode technisch en financieel haalbaar is, zou een deel van het door waterbedrijven geproduceerd waterijzer kunnen worden hergebruikt als vlokmiddel bij de zuivering van stedelijk afvalwater.
Er is een geschikt type waterijzer (Loenderveen) geselecteerd, dat in een fabriek in Duitsland is aangezuurd met zwavelzuur tot pH 1, waarbij een ijzersulfaat vlokmiddel is gevormd, in het vervolg aangeduid als “HerCauWer- vlokmiddel”. Na bezinking van vaste bestanddelen is de ijzersulfaatoplossing gedoseerd aan influent in de beluchtingstank van een zuiveringsstraat van RWZI Bath van WBD, met als doel om het aanwezige fosfaat chemisch te binden. Ter vergelijking is een tweede straat als referentie onderzocht met een commercieel vlokmiddel dat WBD op de locatie gebruikt voor hetzelfde doel. Door middel van 24-uurs bemonstering zijn beide straten gedurende 1 maand onderzocht op fosfaatverwijdering en overige van belang zijnde processen tijdens de zuiveringsstap. Daarnaast is het HerCauWer-vlokmiddel in de tijd gevolgd op ijzergehalte en is de chemische samenstelling geanalyseerd. Na de proefperiode is beoordeeld of het van HerCauWer-vlokmiddel een vergelijkbare werking heeft als het commerciële vlokmiddel.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?