KWR rapport - KWR 2022.072

Beschikbare kennis van stromen in het watersysteem. Dataverzameling voor conceptuele watersysteemmodellen

Rapporten

Om inzicht te krijgen in vraagstukken die gerelateerd zijn aan het watersysteem, is het vaak nuttig om een samenhangend beeld te vormen van alle belangrijke waterstromen in een bepaald gebied en de onderlinge afhankelijkheid van deze stromen. In verschillende onderzoeken is kennis verzameld en gevisualiseerd van deze waterstromen. Bij de uitvoering van deze projecten werd duidelijk dat een deel van deze kennis goed gedocumenteerd en beschikbaar is, terwijl van sommige waterstromen relatief weinig bekend is.
In dit onderzoek wordt een overzicht gegeven van de beschikbare kennis rondom de omvang van belangrijke waterstromen in het watersysteem op regionale tot landelijke schaal, op basis van bevindingen uit eerdere onderzoeken. De waterstromen betreffen hydrologische stromen (zoals neerslag, oppervlaktewaterafvoer, etc) en antropogene waterstromen (zoals drinkwater, restwater, etc). Voor de betreffende waterstromen wordt beschreven welk type gegevens beschikbaar is en waar deze te vinden of op te vragen zijn. Het overzicht kan als referentie dienen in verkenningen naar stromen in regionale watersystemen. Daarnaast kunnen de geïdentificeerde kennisleemtes en onzekerheden een aanleiding vormen om de betreffende stromen beter in kaart te brengen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?