Publieksmedia

KWR Project in het nieuws - AquaConnect effent pad voor robuuste zoetwatervoorziening

Artikelen

“Het onderzoeksprogramma AquaConnect baant de weg voor een integraal pakket van maatregelen dat de beschikbaarheid van zoet water tot in lengte van jaren moet waarborgen. Tientallen stakeholders, waaronder waterschappen, drinkwaterbedrijven, kennisinstellingen en de land- & tuinbouwsector, werken aan een transitie van onze waterhuishouding, met aandacht voor regionale knelpunten en oplossingen, faciliterende regelgeving en pilotprojecten om nieuwe technologie te beproeven.
Beschikbaarheid zoet water borgen. Aanleiding voor het onderzoeksprogramma, dat loopt van september 2021 tot medio 2025, is het besef dat de beschikbaarheid van zoet water in Nederland onder grote druk staat. De oorzaken zijn bekend: toenemend watergebruik, oprukkende verzilting van grondwater in de kustgebieden, voortgaande bodemdaling en veranderende neerslagpatronen met langdurige perioden van droogte. Om een robuuste watervoorziening voor langere termijn te kunnen waarborgen, wordt vanuit een integrale benadering onder andere ingezet op hergebruik van behandeld afvalwater en aanwending van brak grondwater met behulp van nieuwe waterzuiveringstechnologieën. Deze technologieën worden geïmplementeerd in een te ontwerpen ‘smart water grid’, die regionale watergebruikers en waterproducenten met elkaar zal verbinden. Dit levert nieuwe verantwoordelijkheden op voor regionaal watermanagement, ook hiernaar doet AquaConnect onderzoek.”

(Citaat: van Staalduinen, J. – KWR Project in het nieuws – AquaConnect effent pad voor robuuste zoetwatervoorziening – www.glastuinbouwwaterproof.nl (2022)23 februari)

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?