KWR rapport - KWR 2022.037

Naar een langetermijnvisie op de drinkwatervoorziening voor Drenthe - Fase 1

Rapporten

Voor WMD is het van groot belang om nu en in de toekomst voldoende drinkwater van de juiste kwaliteit te kunnen blijven leveren. In recente droge jaren is het steeds duidelijker geworden dat het grondwater onder steeds grotere druk staat als gevolg van (de effecten van) lage grondwaterstanden, terwijl er verschillende sectoren van deze bron afhankelijk zijn. Verwacht wordt dat deze druk zal toenemen in een toekomst met klimaatverandering en een grotere watervraag vanuit verschillende sectoren. WMD werkt daarom aan de ontwikkeling van een langetermijnvisie op de watervoorziening.
Dit onderzoek is onderdeel van de verkenningsfase van dit proces, en gericht op 1) oriëntatie op het proces van de ontwikkeling van een langetermijnvisie van de watervoorziening; 2) het verkrijgen van een overzicht van de belangrijkste huidige en toekomstige waterstromen in de provincie Drenthe en 3) een met stakeholders samengestelde probleemformulering rondom de duurzaamheid van de huidige en toekomstige situatie in het watersysteem.
In het kader van het eerste doel zijn gesprekken gevoerd met andere drinkwaterbedrijven die eerder een langetermijnvisie hebben ontwikkeld om te leren van hun ervaringen. Uit deze gesprekken kwamen twee belangrijke conclusies naar voren die relevant zijn voor WMD: 1) Plotseling ontstaan van (ervaren) schaarste: schaarste is vaak niet te voorkomen, het is raadzaam om tijdig op schaarste en andere mogelijke onzekerheden in de toekomst te anticiperen en 2) Houd rekening met mogelijke noodzaak tot heroriëntatie op te gebruiken bronnen: onder (maatschappelijke) druk kan het nodig blijken om het gebruik van andere bronnen dan grondwater te gaan verkennen. Anticiperen kan mogelijk met behulp van adaptieve toekomstpaden.
Voor de overige twee doelen zijn sessies met stakeholders georganiseerd, waarbij gezamenlijk is gewerkt aan een conceptueel model van het watersysteem van Drenthe, met daarin de belangrijkste waterstromen over verschillende momenten (gemiddelde en droge situaties). Deze zijn verwerkt in een set Sankeydiagrammen (zie voorbeeld in de afbeelding hieronder); achtergrondinformatie m.b.t. aannames en onzekerheden voor de getallen in de diagrammen zijn beschreven in de bijgaande achtergrondrapportage KWR2022.047 ‘Waterstromen in het Drentse watersysteem’. Ook hebben diverse discussies plaatsgevonden met betrekking tot eigenschappen en vraagstukken in het Drentse watersysteem, waaruit een gezamenlijk beeld van het huidige en toekomstige watersysteem is gedestilleerd. Met behulp van dit beeld is tevens verkend welke ideeën de stakeholders aan WMD zouden meegeven in het kader van een langetermijnvisie.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?