KWR rapport - KWR 2022.047

Waterstromen in het Drentse watersysteem. Achtergrondrapportage: Ontwikkeling van een conceptueel model

Rapporten

Voor WMD is het van groot belang om nu en in de toekomst voldoende water van de juiste kwaliteit te kunnen blijven leveren. In recente droge jaren is het steeds duidelijker geworden dat de grondwatervoorraden onder steeds grotere druk staan, terwijl er verschillende sectoren van deze bron afhankelijk zijn. Verwacht wordt dat deze druk zal toenemen in een toekomst met klimaatverandering en een grotere watervraag vanuit verschillende sectoren. WMD werkt daarom aan de ontwikkeling van een langetermijnvisie op de watervoorziening.
In het overzichtsrapport KWR2022.037 ‘Naar een langetermijnvisie op de drinkwatervoorziening voor Drenthe – Fase 1’ wordt verslag gedaan van onderzoek dat behoort bij de verkenningsfase van dit proces, en gericht is op 1) oriëntatie op het proces van de ontwikkeling van een langetermijnvisie van de watervoorziening; 2) het verkrijgen van een overzicht van de belangrijkste huidige en toekomstige waterstromen in de provincie Drenthe en 3) een met stakeholders samengestelde probleemformulering rondom de duurzaamheid van de huidige en toekomstige situatie in het watersysteem.
Voorliggende achtergrondrapportage gaat in op onderdeel 2. Het betreft de inventarisatie van gegevens rondom de belangrijkste waterstromen in het Drentse watersysteem en de ontwikkeling van een conceptueel model van het watersysteem. De data die hiervoor gebruikt is, is waar mogelijk gebaseerd op metingen die beschikbaar gesteld zijn door WMD en gebiedspartners (waterschappen, Provincie Drenthe en Waterbedrijf Groningen). Voor stromen waarvan geen (goede) data beschikbaar was, zijn modelresultaten (LHM) gebruikt. Voor een toekomstscenario waarin het watersysteem onder grotere druk staat, is gebruik gemaakt van het Deltascenario Stoom. De resultaten worden weergegeven in de vorm van Sankeydiagrammen (zie afbeelding hieronder), waarin de waterstromen voor verschillende kenmerkende situaties zijn gevisualiseerd. Deze zijn in het overzichtsrapport KWR2022.037 verder gebruikt om een breder overzicht te presenteren van de kenmerken van het Drentse watersysteem, inclusief kwetsbaarheden en vraagstukken die hier spelen.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?