KWR rapport - KWR 2022.058a

Betrouwbaar aanvullen boorgaten voor gesloten bodemenergiesystemen. Bijlagen bij Eindrapport

Rapporten

De toepassing van gesloten bodemenergiesystemen (GBES) neemt de komende decennia naar verwachting sterk toe van 50.000 systemen in 2018 naar mogelijk meer dan een miljoen in 2050. Bij de aanleg van GBES worden slecht doorlatende lagen in de bodem doorboord. De scheidende werking van deze lagen moet tijdens het aanvullen van het boorgat weer worden hersteld om risico’s voor de grondwaterkwaliteit te voorkomen. Het aanvulproces is foutgevoelig en lastig achteraf te controleren vanwege de diepte (>100m) een kleine boorgat- diameter (<200 mm). Bovendien staat de branche onder grote druk om GBES snel en goedkoop aan te leggen. Uit onderzoek van de Inspectie voor Leefomgeving en Transport (ILT) is gebleken dat regelmatig wordt afgeweken van voorschriften omdat ze niet goed uitvoerbaar zijn, kostenverhogend werken, of omdat er discussie is over hun effectiviteit. Dit levert risico’s op voor de waterkwaliteit van de steeds schaarsere schone grondwaterreserves. De bodemenergie- en drinkwatersector hebben daarom samen verkend hoe de huidige praktijk te verbeteren. Het doel van dit onderzoek is het evalueren van de in Nederland toegepaste technieken (methoden, materialen) om de scheidende werking van doorboorde lagen in de bodem te herstellen bij realisatie van GBES. Er zijn mogelijkheden verkend om het aanvullen van boorgaten te verbeteren en voorschriften beter werkbaar te maken (werkpakket 1), de kwaliteit van aanvullingen in-situ te detecteren (werkpakket 2) en het systeem van kwaliteitsbewaking te versterken (werkpakket 3). Ook zijn kennisleemten in beeld gebracht.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?