BTO rapport - BTO 2022.006

Asset Health: een verkenning

Rapporten

Assetmanagement stelt een organisatie in staat waarde te realiseren uit assets bij het bereiken van haar organisatiedoelstellingen (ISO 55000). Een belangrijk onderdeel hierbij is besluitvorming over onderhoud en vervanging. Deze besluitvorming heeft impact op de prestaties, risico’s en kosten van de organisatie en het is belangrijk dat deze besluitvorming plaatsvindt op grond van betrouwbare informatie over de staat van assets en streefwaarden die zijn vastgesteld binnen de organisatie. Een belangrijke uitdaging hierbij is om een eenduidige vergelijking te maken tussen gelijksoortige assets (meerdere reinwaterkelders) en tussen verschillende assets (winputten versus snelfilters), waarbij elke asset vaak een eigen aanpak heeft om de conditie, de prestaties en risico’s vast te stellen. Om op tactisch niveau een overzicht te krijgen van de gezondheid (de health) van verschillende assets, willen drinkwaterbedrijven deze assets eenduidig kunnen vergelijken. Idealiter is dit onder te brengen in één overzicht (een ‘dashboard’) dat de status aangeeft van verschillende assets. Het begrip asset health dat zijn oorsprong heeft in de elektriciteitssector, wordt steeds vaker genoemd voor het opzetten van een dergelijke vergelijking. Drinkwaterbedrijven willen daarom weten wat het begrip asset health en de toepassing hiervan in andere sectoren voor meerwaarde kan hebben voor het eenduidig vergelijken van verschillende assets.
Het doel van dit project is: 1. het begrip asset health nader te duiden; 2. na te gaan andere sectoren voor drinkwaterbedrijven zinvolle voorbeelden hebben; 3. te onderzoeken hoe asset health zich verhoudt tot bestaande methodieken voor prestatiemeting en risicoanalyse bij drinkwaterbedrijven die deelnemen aan het BTO; 4. te onderzoeken of het mogelijk is om met behulp van het concept asset health te komen tot een verbeterde vergelijking tussen assets.
Het kunnen vergelijken van assets op tactisch niveau moet de assetmanager helpen om een snel overzicht te krijgen van de overall prestatie (de health) van assets, om richting te geven aan investeringen en onderhoudsbudgetten en ook te signaleren welke type assets minder presteren en wat daarvan de oorzaak is. Een slechte asset health dient daarmee vooral als een signalering voor nader onderzoek.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?