BTO rapport - BTO 2022.027

Overzicht als onderdeel van de rapportage ‘Rollen en verantwoordelijkheden drinkwaterbedrijven’

Rapporten

In de hierop volgende slides worden de belangrijkste verantwoordelijkheden van verschillende partijen m.b.t. drinkwater weergegeven. Hierin is een onderscheid gemaakt tussen verantwoordelijkheden m.b.t.: -De beschikbaarheid en kwaliteit van grondwater -De beschikbaarheid en kwaliteit van oppervlaktewater -De productie en levering van drinkwater Hierbij zijn verantwoordelijkheden opgenomen voor het type waar ze voornamelijk betrekking op hebben.
In dit overzicht is gefocust op partijen met een wettelijk verankerde verantwoordelijkheid. Kennisinstituten zijn hierin niet meegenomen.
Een tweede indelingsmechanisme dat gebruikt is maakt onderscheidt tussen verschillende typen verantwoordelijkheden: -Wetgevend en normerend: hiermee wordt gedoeld op het opstellen van wetgeving en besluiten. -Bevoegd gezag en kaderstellend: Met bevoegd gezag wordt de instantie aangeduid die vergunningen of beschikkingen afgeeft. Kaderstellendduidt op de bevoegdheid van een (lokaal) bestuur om kaders te stellen voor bepaalde ontwikkelingen, dit kunnen zowel beleidsmatige-, als toetsingskaders zijn. -Zorgplicht en uitvoerend: Partijen hebben vaak een wettelijke zorgplicht die een bepaalde verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Daarnaast kunnen ze een uitvoerende rol hebben m.b.t. bijvoorbeeld handhaving.
Met de bovenstaande onderverdeling wordt op geen enkele manier een hiërarchie tussen de verschillende verantwoordelijkheden gesuggereerd.
Leeswijzer De overzichten zijn bedoeld om inzicht te geven in de verdeling van verantwoordelijkheden. Ze zijn niet bedoeld om een compleet overzicht te geven; het is mogelijk dat hierin verantwoordelijkheden ontbreken, of dat ze regionaal anders verdeeld zijn dan weergegeven.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?