Boek - 2

Beekdalen: indicatorsoorten voor verdroging, verzuring en eutrofiëring van grondwaterafhankelijke beekdalgemeenschappen

Rapporten

“Sinds 1988 verricht Kiwa N.V. onderzoek naar de indicatiewaarde van plantensoorten. Dit wordt uitgevoerd in het kader van een gezamenlijk project van Staats­bosbeheer, de Directie Natuur van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en de Vereniging van Exploitanten van Waterleidingbedrijven in Neder­land (VEWIN). In de komende jaren zal het onderzoek worden voortgezet en afgerond. Het doel van het indicatorenproject is de ontwikkeling van een systeem van indicatorsoorten, dat gebruikt kan worden voor het volgen, dat wil zeggen ‘monitoren’ van veranderingen in milieuomstandig­heden van natuurreservaten (ZIE FIG. B PAG. 13).
In het kader van het indicatorenproject worden de belangrijkste landschapstypen van Nederland één voor één afgewerkt en in afzonderlijke rapporten behandeld (bij­voorbeeld beekdalen, laagveenmoerassen, droge duinen).
Het eerste resultaat was een omvangrijk, zeer gedetailleerd, wetenschappelijk rap­port over indicatorsoorten van beekdalen (M.H. Jalink & A.J.M Jansen, 1989: Indica­torsoorten voor verdroging, verzuring en eutrofiëring van grondwater-afhankelijke beekdalgemeenschappen. Kiwa, Nieuwe­gein, 328 pp. plus bijlagen). De voor u liggende publicatie is een bewerking van dit rapport; ze vormt een samenvatting, bestemd voor gebruik door reservaat­ beheerders.”

(Citaat: Jalink, M.H., Jansen, A.J.M., Nooren, M.J. – Beekdalen: indicatorsoorten voor verdroging, verzuring en eutrofiëring van grondwaterafhankelijke beekdalgemeenschappen -Indicatorenserie (2) (1995) – Uitgever: Driebergen: Staatsbosbeheer – (Open Access))

Onderzoek uitgevoerd door KIWA NV Onderzoek en Advies in opdracht van Staatsbosbeheer in samenw. met het IKC Natuurbeheer

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?