Rapport i.s.m. derden

Factsheet - Consumentenproducten - Zepen

Rapporten

“Natrium lauryl sulfaat en cocamidopropyl betaine zijn twee synthetische zepen (surfactanten), gebruikt in consumentenproducten. – Ze zijn goed wateroplosbaar, maar hun sorptiegedrag en bioaccumulatie zijn sterk afhankelijk van o.a. de pH van het water. De stoffen zijn met eenvoudige middelen uit het water te zuiveren door gebruik te maken van beluchting, bezinking, geactiveerd slib en druppelfilters, maar door het uitzonderlijke hoge gebruik en continue emissie, kunnen toch hoge concentraties in het milieu ontstaan. – Er zijn geen Nederlandse meetgegevens. Gemeten concentraties van natrium lauryl sulfaat in Franse rioolwaterzuiveringsinstallaties vertonen een extreem grote spreiding en variëren van minder dan een microgram per liter tot enkele tientallen grammen per liter. In de Donau zijn gemeten concentraties in oppervlaktewater na verdunning lager dan enkele nanogrammen per liter. Voor cocamidopropyl betaine zijn vrijwel geen gegevens. – Er is een officiële waterkwaliteitsnorm vastgesteld voor natrium lauryl sulfaat (0,26 µg/L). Deze waarde is meer dan 10 jaar geleden afgeleid op basis van beperkte gegevens. In deze factsheet zijn aanvullende gegevens voor natrium lauryl sulfaat meegenomen en is een ecologische risicogrens afgeleid van 65 µg/L. De ecologische risicogrens voor cocamidopropyl betaine is 3,2 µg/L. – De ecotoxicologische risicogrenzen zijn beschermend voor eventuele gezondheidskundige effecten. – De voorspelde concentraties in oppervlaktewater als gevolg van het gebruik in consumentenproducten liggen in de ordegrootte van enkele tientallen nanogrammen per liter. Dit is vele malen lager dan de risicogrenzen voor ecotoxicologie en gezondheid van mensen. – De berekende concentraties in oppervlaktewater voor natrium lauryl sulfaat (153
ng/L) en cocamidopropyl betaine (33 ng/L) zijn gebaseerd op generieke schattingen en zijn onzeker. Er zijn weinig meetgegevens om de berekende concentraties te controleren.”

(Citaat: de Baat, M.L., Hoondert, R.P.J., van den Broeke, J., et.al. – Kennisimpuls Waterkwaliteit – Factsheet – Consumentenproducten – Zepen (2022))

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?