BTO rapport - BTO 2020.028

Biologische afbraak van organische microverontreinigingen in snelfilters van de drinkwaterzuivering

Rapporten

Met behulp van experimenten zijn micro-organismen geïdentificeerd die in de drinkwaterproductie betrokken kunnen zijn bij de afbraak van pyrazool en metformine. Deze kennis kan gebruikt worden om bestaande snelfilters te enten met deze specifieke bacteriën om zo de verwijdering van specifieke OMV’s (bijv. pyrazool) te verbeteren. Mogelijk is de in dit onderzoek ontwikkelde methodiek voor het identificeren van bacteriën ook toepasbaar op andere biologische processen zoals actief-kool en langzame zandfilters. Het enten van de opgekweekte en geïdentificeerde bacteriën (10% entmateriaal) in een laboratorium-schaal kolom gevuld met filtermateriaal dat geen pyrazool kon afbreken, demonstreerde dat het na 4 weken mogelijk was pyrazool te verwijderen. De afbraak- capaciteit bedraagt dan 20-40%. Na een doseerstop van 4 weken, blijkt bij herdosering de kolom binnen eenzelfde periode niet meer in staat om in dezelfde mate pyrazool af te breken. Voordat het concept van enten in de praktijk toepasbaar is, zal eerst onderzocht moet worden wat de limiterende condities zijn die een verregaande afbraak (>95%) van pyrazool hinderen evenals de teruglopende verwijdering na een doseerstop. Daarnaast moet ook gekeken worden of het concept toepasbaar is op andere OMV’s (zowel enkele stoffen als mengsels) en of de verbeterde verwijdering ook op de lange termijn stand houdt.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?