Vakblad artikel

Met nutriënten verrijkt grondwater bedreigt kwelafhankelijke ecosystemen

Artikelen

“De duurzaamheid van waardevolle natuurtypen staat onder druk, doordat kwelafhankelijke ecosystemen in beekdalen gevoed worden door grondwater met hoge nitraat- en/of
sulfaatconcentraties. Dit wordt veroorzaakt door landgebruik en verhoogde atmosferische stikstofdepositie in intrekgebieden. De toevoer van stikstof door grondwater is vaak veel hoger dan kritische waarden voor atmosferische depositie en de belasting met sulfaat kan ook zeer hoog zijn. Dergelijke hoge stoffluxen kunnen leiden tot een sterke afbraak van organisch materiaal, sterke eutrofiëring en opbouw van een hoge verzuringscapaciteit. Vervuiling van grondwater met nitraat en sulfaat is daarom voor beekdalnatuur een van de grote knelpunten en vereist meer aandacht in beleid en herstel van natuurgebieden.”

(Citaat: Aggenbach, C.J.S., Nijp, J.J., van Loon, A.H., Dorland, E., van Diggelen, R. – Met nutriënten verrijkt grondwater bedreigt kwelafhankelijke ecosystemen – H2O-Online (2022)28 maart)

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?