KWR rapport - KWR 2022.015

Effecten van de COVID-19 lockdowns en droogte op de stikstofhuishouding van de Groote Heide

Rapporten

Aanleiding voor dit onderzoek was de COVID-19 crisis en de bijhorende lockdowns met een sterk effect op menselijke activiteiten en dus ook op de atmosferische uitstoot van stikstof. Deze unieke situatie bood de kans om de korte termijneffecten van een plotselinge vermindering van stikstofdepositie te traceren op accumulatie van stikstof in ecosystemen. Een tweede aanleiding is de droogte in 2018 en 2019, waarbij het effect van deze droge zomers op stikstofuitspoeling in heidebodems bepaald kon worden. Beide jaren hadden extreem droge zomers, waarbij sterke uitdroging optrad van de heide met mogelijk sterke mobilisatie van stikstof in de heidebodem tot gevolg. Om de effecten van de lockdowns en droogte op de stikstofhuishouding van droge heide beter in beeld te brengen is in opdracht van Brabant Water en Provincie Noord-Brabant onderzoek uitgevoerd in de Groote Heide.
In dit onderzoek worden de volgende vragen beantwoord: Is het effect van de COVID-19 lockdowns te zien aan de stikstofgehalten in mossen, porievocht en ondiep grondwater? Is er invloed van droogte op de mobilisatie van stikstof in de bodem en op de stikstofconcentraties in het porievocht en het ondiepe grondwater?
Voor beantwoording van de onderzoeksvragen zijn chemische metingen verricht aan de stikstofconcentraties van het porievocht in de bodem (3x) en het bovenste grondwater (5x) en aan stikstofgehalten en stikstofisotoop verhoudingen in mosbiomassa (1x 2020 en 1x 2021). De geƫvalueerde metingen bestrijken in totaal een periode van maart 2019 tot en met december 2021.

Download pdf
Heeft u een vraag over deze publicatie?