Rapport i.s.m. derden - KIWK 2022-09

Kennisimpuls Waterkwaliteit - Signaleringsmeetnet bestrijdingsmiddelen in grondwater: inventarisatie van de bruikbaarheid van bestaande meetnetten

Rapporten

“Uit grondwaterkwaliteitsmonitoring van provincies en drinkwaterbedrijven blijkt dat restanten van gewasbeschermings- middelen in 62% van de filters in het Nederlandse grondwater aanwezig zijn. Doordat de meetfilters op 10 meter diepte, of dieper, staan zijn de effecten van recent beleid op de grondwaterkwaliteit niet waarneembaar. Meetresultaten kunnen hierdoor niet bevestigen of de huidige inspanningen voor emissiereductie, in combinatie met het toelatingsbeleid, vol- staan om de doelen voor de grondwaterkwaliteit uit de Kaderrichtlijn Water (o.a. ‘tegengaan van achteruitgang’), en de toekomstvisie gewasbescherming 2030 (‘nagenoeg geen emissie naar het milieu’) tijdig te halen.
Provincies zijn voornemens het voortouw te nemen bij de inrichting van een signaleringsmeetnet voor gewasbeschermingsmiddelen in grondwater. Dit signaleringsmeetnet is een aanvulling op de bestaande Provinciale Meetnetten Grond- water, en moet voorzien in een voor Nederland representatief en onderbouwd beeld van de actuele belasting van het grondwater met antropogene stoffen. Het meetnet moet voorzien in een tijdige en specifieke feedback tussen metingen en beleid. Om in deze informatiebehoeften te voorzien, dient het signaleringsmeetnet gericht te zijn op het uitspoelings- water of de bovenste meter(s) grondwater en is het noodzakelijk dat de meetresultaten gerelateerd kunnen worden aan het landbouwkundig gebruik van een gewasbeschermingsmiddel. Om de mogelijkheid voor oplossingen via het toela- tingsbeleid open te houden, wensen provincies om bij het ontwerp van het signaleringsmeetnet rekening te houden met de eisen die daarvoor aan het meetnet worden gesteld.
Het doel van dit rapport is om de bruikbaarheid van bestaande meetneten voor een signaleringsmeetnet gewasbescher- mingsmiddelen in grondwater te evalueren. Met deze uitwerking kunnen provincies een onderbouwde keuze maken over het vervolgproces van ontwerp tot inrichting.”

(Citaat: van Loon, A., Brakkee, E., Schoffelen, N., Brink, C. van den, Buijs, S., en Wattel, E. – Signaleringsmeetnet bestrijdingsmiddelen in grondwater: inventarisatie van de bruikbaarheid van bestaande meetnetten – KIWK 2022-09 – ISBN 978.90.5773.969.9 (2022))

Bekijk het artikel
Heeft u een vraag over deze publicatie?